Hexiamonds


正三角形 6個で構成される Hexiamond を組む。各駒の名前は次のとおり。

A6/5 B6/8 C6/10 D6/12 E6/4 F6/11 G6/9 H6/7 I6/1 J6/3 K6/6 L6/2


113 全24解。11駒を使う。

 1. LLLLLIIIIIIHHHHFFJJJJJ
   LDDDBBBGGGGEHHFFJAAKKK
   DDDBBBGGEEEEEFFAAAAKKK
 2. LLLLLIIIIIIHHHHFFJJJJJ
   LDDDBBBGGGGEHHFFJKKKAA
   DDDBBBGGEEEEEFFKKKAAAA
 3. LLLLLIIIIIIAAAAFFEEEEE
   LDDDBBBGGGGAAJFFHHEKKK
   DDDBBBGGJJJJJFFHHHHKKK
 4. LLLLLFFIIIIIIHHHHJJJJJ
   LDDDFFBBBGGGGEHHJAAKKK
   DDDFFBBBGGEEEEEAAAAKKK
 5. LLLLLFFIIIIIIHHHHJJJJJ
   LDDDFFBBBGGGGEHHJKKKAA
   DDDFFBBBGGEEEEEKKKAAAA
 6. LLLLLFFIIIIIIAAAAEEEEE
   LDDDFFBBBGGGGAAJHHEKKK
   DDDFFBBBGGJJJJJHHHHKKK
 7. LLLLLFFJJJJJGGBBBEEEEE
   LDDDFFJAAGGGGBBBHHEKKK
   DDDFFAAAAIIIIIIHHHHKKK
 8. LLLLLFFEEEEEGGBBBJJJJJ
   LDDDFFHHEGGGGBBBJAAKKK
   DDDFFHHHHIIIIIIAAAAKKK
 9. LLLLLFFEEEEEGGBBBJJJJJ
   LDDDFFHHEGGGGBBBJKKKAA
   DDDFFHHHHIIIIIIKKKAAAA
 10. LLLLLJJJJJGGBBBFFEEEEE
   LDDDJAAGGGGBBBFFHHEKKK
   DDDAAAAIIIIIIFFHHHHKKK
 11. LLLLLEEEEEGGBBBFFJJJJJ
   LDDDHHEGGGGBBBFFJAAKKK
   DDDHHHHIIIIIIFFAAAAKKK
 12. LLLLLEEEEEGGBBBFFJJJJJ
   LDDDHHEGGGGBBBFFJKKKAA
   DDDHHHHIIIIIIFFKKKAAAA
 13. AAAAKKKDDDBBBFFEEEEEGG
   AAKKKJDDDBBBFFHHEGGGGL
   JJJJJIIIIIIFFHHHHLLLLL
 14. KKKHHHHDDDBBBFFJJJJJGG
   KKKEHHDDDBBBFFJAAGGGGL
   EEEEEIIIIIIFFAAAALLLLL
 15. KKKAAAADDDBBBFFEEEEEGG
   KKKAAJDDDBBBFFHHEGGGGL
   JJJJJIIIIIIFFHHHHLLLLL
 16. AAAAKKKFFDDDBBBEEEEEGG
   AAKKKJFFDDDBBBHHEGGGGL
   JJJJJFFIIIIIIHHHHLLLLL
 17. LLLLLHHHHDDDBBBFFJJJJJ
   LGGGGEHHDDDBBBFFJAAKKK
   GGEEEEEIIIIIIFFAAAAKKK
 18. LLLLLHHHHDDDBBBFFJJJJJ
   LGGGGEHHDDDBBBFFJKKKAA
   GGEEEEEIIIIIIFFKKKAAAA
 19. LLLLLAAAADDDBBBFFEEEEE
   LGGGGAAJDDDBBBFFHHEKKK
   GGJJJJJIIIIIIFFHHHHKKK
 20. KKKHHHHFFDDDBBBJJJJJGG
   KKKEHHFFDDDBBBJAAGGGGL
   EEEEEFFIIIIIIAAAALLLLL
 21. KKKAAAAFFDDDBBBEEEEEGG
   KKKAAJFFDDDBBBHHEGGGGL
   JJJJJFFIIIIIIHHHHLLLLL
 22. AAAAKKKIIIIIIFFEEEEEGG
   AAKKKJBBBDDDFFHHEGGGGL
   JJJJJBBBDDDFFHHHHLLLLL
 23. KKKHHHHIIIIIIFFJJJJJGG
   KKKEHHBBBDDDFFJAAGGGGL
   EEEEEBBBDDDFFAAAALLLLL
 24. KKKAAAAIIIIIIFFEEEEEGG
   KKKAAJBBBDDDFFHHEGGGGL
   JJJJJBBBDDDFFHHHHLLLLL

Nov 18, 2000 by k16@chiba.email.ne.jp